താത്രിക്കുട്ടിയുടെ സ്മാർത്തവിചാരം

Thathrikkuttiyude Smarthavicharam
First published: 
2004
Catalog: 
Booking count: 
3

കേരളീയ സാമൂഹികജീവിതത്തിന്റെ പൊതുബോധമണ്ഡലത്തിൽ ഐതിഹ്യകഥപോലെയുള്ള ഒരു നാട്ടറിവുചരിത്രമായിക്കിടന്ന കുറിയേടത്തു താത്രിക്കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തെ ചരിത്രസാമഗ്രികളുടെ പിൻബലത്തോടെ വിശകലനംചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥം. കേരളചരിത്രത്തിലെ ഇരുളടഞ്ഞ ഒരു കാലത്തെ ആത്മബോധത്താൽ പ്രകാശിതമാക്കിയ സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ ജീവിതഗാഥ. താത്രിക്കുട്ടിയുടെ സഹനങ്ങളുടെയും സമരങ്ങളുടെയും വാങ്മയരേഖ.

Copies available