നിൻ തുമ്പുകെട്ടിയിട്ട ചുരുൾമുടിയിൽ...

Copies available