വിശ്വ വിഖ്യാത തെറി - ക്യാമ്പസ് യുവത്വത്തിന്റെ പ്രതിഷേധാരവങ്ങൾ

Viswa Vikhyatha Theri
First published: 
2016
Catalog: 
Booking count: 
3

നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പൂക്കളെയും
ഇറുത്തെറിയാനായേക്കും,
എന്നാൽ വസന്തത്തിന്റെ
വരവിനെ തടയാനാകില്ല
എന്ന് പാബ്ലോ നെരൂദ.

യുവ്വത്വം ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും
ഉണർന്നെഴുന്നേല്ക്കുകയാണ്.
അതിന്റെ അലയൊലികളാണ്
ക്യാമ്പസുകളിൽനിന്നുയരുന്നത്.
ജനാധിപത്യധ്വംസനങ്ങൾക്കെതിരേ
ഉയരുന്ന ആ ആരവങ്ങളെ ഫാസിസ്റ്റ്
അക്രമങ്ങൾകൊണ്ട് തടയാനാകില്ല.
വസന്തം വരികതന്നെ ചെയ്യും.

എഡിറ്റർ ശ്രീഷമിം.