എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കണ്ണാന്തളിപ്പൂക്കൾ

In shelf: 
IN
Title in English: 
Ente priyappetta kannaanthalippookkal
ISBN: 
81-240-1853-7
Serial No: 
1000
First published: 
2009
No of pages: 
208
Price in Rs.: 
Rs.120
Edition: 
2009