നാം ചങ്ങല പൊട്ടിച്ച കഥ

In shelf: 
IN
Title in English: 
Naam changala potticcha katha
Serial No: 
1014
First published: 
1986
No of pages: 
431
Price in Rs.: 
Rs.170
Edition: 
2008