സ്വപ്നം വിടരുന്ന പ്രഭാതം

In shelf: 
IN
Title in English: 
Svapnam vitarunna prabhaatham
ISBN: 
978-81-264-2053-7
Serial No: 
1095
First published: 
1976
No of pages: 
138
Price in Rs.: 
Rs.70
Translation: 
Yes
Edition: 
2008