കാൻസർ ബയോളജി

അർബുദരോഗം ശരീരത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ക്രമാനുഗതമായ മാറ്റങ്ങളാണു് കാൻസർ ബയോളജി. കാൻസറിനെക്കുറിച്ചു് വിദ്യാർത്ഥികളും അദ്ധ്യാപകരും അറിയേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതോടൊപ്പം അർബുദസംബന്ധമായ ആധുനികഗവേഷണഫലങ്ങൾകൂടി ഈ പുസ്തകം അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
Title in English: 
Kaansar bayolaji
ISBN: 
978-81-264-2240-1
Serial No: 
1232
First published: 
2009
No of pages: 
127
Price in Rs.: 
Rs.65
Edition: 
2009