കിഴക്കിന്റെ വെളിച്ചം

In shelf: 
IN
സംഗൃഹീത പുനരാഖ്യാനം: എസ്.കെ.വസന്തൻ ജനറൽ എഡിറ്റർ: പി.കെ.രാജശേഖരൻ ശ്രീബുദ്ധന്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി രചിച്ച ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസം. ആരാധ്യപുരുഷനായ ബുദ്ധന്റെ ചരിതം പറയുന്നു എന്നതുകൊണ്ടും ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ എഴുതിയെന്നതുകൊണ്ടും ഒട്ടേറെ ചർച്ചകൾക്കും വിമർശനങ്ങൾക്കും വിധേയമായ കൃതി. "ഗീതയോടും ഖുർആനോടും ബൈബിളിനോടും എന്തുകൊണ്ടും സമാനതയുള്ള വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം". -സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ
Title in English: 
kizhakkinte velicham
ISBN: 
978-81-264-2452-8
Serial No: 
1243
First published: 
2009
No of pages: 
128
Price in Rs.: 
Rs.65
Edition: 
2009