കലി (ദ ഫ്ളെയ്മിങ് ഫെയ്സസ്)

In shelf: 
IN
Title in English: 
Kali (da phleymingu pheysasu)
ISBN: 
81-87333-54-5
Serial No: 
1502
First published: 
2006
No of pages: 
59
Price in Rs.: 
Rs.40
Edition: 
2006