ധർമ്മപുരാണം

In shelf: 
OUT
ധർമ്മപുരാണം അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ കഥയാണെന്നു് ചിലരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ബിഭത്സമായ കാമരൂപങ്ങൾകൊണ്ടുനിറഞ്ഞ ഈ മഹാപുരാണത്തെ കാലത്തിന്റെയും ചരിത്രത്തിന്റെയും ചെറിയ അതിരുകൾക്കിടയിൽ തളച്ചിടാൻ സാധ്യമല്ല. അതു് നമ്മുടെയും ലോകത്തിന്റെയും ചരിത്രത്തിനുമേൽ വീണുകിടക്കുന്ന ദുരന്തവിധിയാണു്. -- കെ.പി.അപ്പൻ
Title in English: 
Dharmmapuraanam
ISBN: 
81-713-0066-9
Serial No: 
1689
First published: 
1985
No of pages: 
216
Price in Rs.: 
Rs.125
Edition: 
2012