ശബ്ദിക്കുന്ന കലപ്പയും മറ്റ് പ്രധാന കഥകളും

Taxonomy upgrade extras: 
In shelf: 
IN
Title in English: 
Shabdikkunna kalappayum mattu pradhaana kathakalum
ISBN: 
81-264-0559-7
Serial No: 
311
First published: 
2003
No of pages: 
1
Price in Rs.: 
Rs.45
Edition: 
2003