എല്ലാം മായ്ക്കുന്ന കടൽ

Taxonomy upgrade extras: 
In shelf: 
IN
Title in English: 
Ellaam maaykkunna katal
Serial No: 
489
First published: 
1972
No of pages: 
0
Price in Rs.: 
Rs.250
Edition: 
2004