അന്തിക്കാട് എത്ര ജെന്നിമാർ ഉണ്ട്?

Taxonomy upgrade extras: 
In shelf: 
IN
ദേശങ്ങൾ പരാമർശവിഷയമാകുന്ന ചരുവിലിന്റെ പതിനൊന്നു കഥകൾ ആദ്യമായി സമാഹരിക്കപ്പെടുന്നു.
Title in English: 
Anthikkaatu ethra jennimaar undu?
Serial No: 
625
First published: 
2010
No of pages: 
0
Price in Rs.: 
Rs.50
Edition: 
2010