മഹാഭാരത പരിക്രമം

Taxonomy upgrade extras: 
In shelf: 
OUT
ഭാരതസംസ്കാരസ്ഥാപനത്തിൽ മഹാഭാരതം വഹിച്ച സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചു് അപഗ്രഥിക്കുന്ന പതിനേഴു പ്രബന്ധങ്ങളുടെ സമാഹാരം. സാഗരസദൃശമായ മഹാഭാരതേതിഹാസത്തിലെ പ്രധാനകാര്യം അടുക്കിപ്പറയുകയും അറിയപ്പെടാത്ത അംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന കൃതി.
Title in English: 
Mahaabhaaratha parikramam
Serial No: 
7
First published: 
2001
No of pages: 
146
Price in Rs.: 
Rs.82
Edition: 
2001