വീടും തടവും

Taxonomy upgrade extras: 
In shelf: 
IN
1982-ലെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ച കൃതി.
Title in English: 
Veetum thatavum
Serial No: 
750
First published: 
1980
No of pages: 
120
Price in Rs.: 
Rs.55
Edition: 
1999