പുഷ്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യബോധത്തിന്റെ ദുരന്തഗാഥ

Taxonomy upgrade extras: 
പുഷ്കിന്റെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി ഒരു പഠനവും കവിതാപരിഭാഷകളും
Title in English: 
Pushkan svaathanthryabodhatthinte duranthagaatha
ISBN: 
81-264-0663-1
Serial No: 
788
First published: 
1999
No of pages: 
120
Price in Rs.: 
Rs.55
Edition: 
2006