മറ്റൊരു ഡോട്ട്കോം സന്ധ്യയിൽ

Author: 
First published: 
2002
Booking count: 
0

തെളിവുകളും സാക്ഷികളുമില്ലാത്ത സൈബർഗർഭങ്ങളെ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന കഥകളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ളത്. നാം നമ്മെ അവിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ലോകക്രമത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ഈ കഥകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു.
പരിഹാസത്തിന്റെയും വിമർശനത്തിന്റെയും ശക്തിയുള്ള ഭാഷ.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 753 മറ്റൊരു ഡോട്ട്കോം സന്ധ്യയിൽ