മാർത്താണ്ഡവർമ്മ

First published: 
1891
Catalog: 
Booking count: 
0

സി.വി.യ്ക്കു് സാഹിത്യത്തിൽ അത്യുന്നതമായൊരു സ്ഥാനം നേടിക്കൊടുത്ത പ്രസിദ്ധ ചരിത്രാഖ്യായികയാണു് 'മാർത്താണ്ഡവർമ്മ'.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 265 മാർത്താണ്ഡവർമ്മ IN
2 439 മാർത്താണ്ഡവർമ്മ OUT