13 തമിഴ് കഥകൾ

First published: 
2000
Booking count: 
2

പുതുമൈപിത്തൻ, സുന്ദരരാമസ്വാമി, കി.രാജനാരായണൻ, അശോകമിത്രൻ, തി.ജാനകിരാമൻ, ജി.നാഗരാജൻ, വണ്ണദാസൻ, ന.മുത്തുസ്വാമി, പ്രപഞ്ചൻ, അമ്പൈ, ജയമോഹൻ, എസ്.രാമകൃഷ്ണൻ, ച.തമിഴ് ശെൽവൻ എന്നിവരുടെ കഥകൾ.

Copies available

Serial No Title Edit In shelf Add to Wishlist
1 1252 13 തമിഴ് കഥകൾ OUT