നോവൽ

Go back to Catalog

Title Author First published Tags
മുറ്റത്തെ മൂവാണ്ടൻ റഷീദ് പാറയ്ക്കൽ 2012 നോവൽ
സഖാവേ, നേരിന്റെ വഴിയേതാണ്? സന്തോഷ് ചൌബേ 2015 നോവൽ
ആഫ്രിക്കൻ സഫാരി ബിഭൂതിഭൂഷൺ ബന്ദ്യോപാദ്ധ്യായ 2013 നോവൽ
അന്വേഷണം ശാന്തകുമാരി കാനാട്ട് 2015 നോവൽ
കൂൂനി ശാന്തകുമാരി കാനാട്ട് 2015 നോവൽ
അർദ്ധനാരീശ്വരൻ പെരുമാൾ മുരുകൻ 2015 നോവൽ
നിദ്രാമോഷണം ജീവൻ ജോബ് തോമസ് 2015 നോവൽ
ചണ്ഡാള ഭരണി സുനിൽ പരമേശ്വരൻ 2013 നോവൽ
1920 മലബാർ ഹക്കിം ചോലയിൽ 2014 നോവൽ
ബാഗ്ദാദിന്റെ വിലാപങ്ങൾ യാസ്മിനാ ഖാദ്രാ 2006 നോവൽ
മൃണാളിനിയുടെ മകൾ ആശാപൂർണ്ണാദേവി 2013 നോവൽ
നാർക്കോപോളിസ് ജീത് തയ്യിൽ 2014 നോവൽ
അറബിപ്പൊന്ന് എം.ടി.വാസുദേവൻ നായർ, എൻ.പി.മുഹമ്മദ് 1996 നോവൽ
കന്യാദൈവങ്ങൾ ആനി ആഡ്രൂസ് 2013 നോവൽ
വിലാപ്പുറങ്ങൾ ലിസി 2014 നോവൽ
താഴ്വരകൾ കോവിലൻ 1969 നോവൽ
വിചാരണ ഫ്രാൻസ് കാഫ്ക 2013 നോവൽ
മഗ്ദലീനയുടെ (എന്റെയും)പെൺസുവിശേഷം രതീദേവി 2014 നോവൽ
ഹിമാലയം കോവിലൻ 1973 നോവൽ
നാഗന്മാരുടെ രഹസ്യം (ശിവപുരാണം - 2) അമീഷ് 2014 നോവൽ
വായുപുത്രന്മാരുടെ ശപഥം (ശിവപുരാണം 3) അമീഷ് 2014 നോവൽ

Pages