യാത്രാവിവരണം

Go back to Catalog

Title Author First published Tags
മൺതരി മുതൽ മഹാകാശം വരെ കെ.പി.സുധീര 2011 യാത്രാവിവരണം
ഹൈമവതഭൂവിൽ എം.പി.വീരേന്ദ്രകുമാർ 2007 യാത്രാവിവരണം
ഉത്തർഖണ്ഡിലൂടെ-കൈലാസ്-മാനസസരസ്സ് യാത്ര എം.കെ.രാമചന്ദ്രൻ 2003 യാത്രാവിവരണം
പുറപ്പെട്ടുപോകുന്ന വാക്ക് ടി.പി.രാജീവൻ 2007 യാത്രാവിവരണം
വിയറ്റ്നാം അറിഞ്ഞതും അനുഭവിച്ചതും ശശികുമാർ ജി. 2012 യാത്രാവിവരണം
വഴിപോക്കൻ സക്കറിയ 2012 യാത്രാവിവരണം
ബംബം ഹര! ഹര! ബംബം ബോൽ! സക്കറിയ 2011 യാത്രാവിവരണം
ആംസ്റ്റർഡാമിലെ സൈക്കിളുകൾ രാജു റാഫേൽ 2012 യാത്രാവിവരണം
ഭാരതയാത്ര എം.സി.ചാക്കോ 2014 യാത്രാവിവരണം
സാഗരതീരം മുതൽ ഹിമാലയശിഖരം വരെ പി.ജി.ടെൻസിങ് 2013 യാത്രാവിവരണം
പാതിരാസൂര്യന്റെ നാട്ടിൽ എസ്.കെ.പൊറ്റെക്കാട്ട് 1956 യാത്രാവിവരണം
യൂറോപ്പിലൂടെ എസ്.കെ.പൊറ്റെക്കാട്ട് 1945 യാത്രാവിവരണം
ഒരു ആഫ്രിക്കൻ യാത്ര : ഗുഡ്ഹോപ് മുനമ്പ് മുതൽ ഉംതാത്ത വരെ സക്കറിയ 2014 യാത്രാവിവരണം
ലങ്കാദർശനം എസ്.പി.നമ്പൂതിരി 2013 യാത്രാവിവരണം
കലാനിലയം സംസാരിക്കുന്നു സതീഷ് പാങ്ങോട് 2015 യാത്രാവിവരണം
ഏഥൻസ് മുതൽ ഹരിദ്വാർ വരെ സജി വർഗീസ് 2013 യാത്രാവിവരണം